B. Blackmon

First name
B.
Middle name
W.
Last name
Blackmon